Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra august 2017.
Les mer her https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/

Les mer om retten til et godt skolemiljø hentet fra Buskerud fylkeskommune sine sider  http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/videregaende-skole/For-elever-i-vare-skoler/Skolemiljo/ 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 23. mai 2019.