Koronaviruset: Viken fylkeskommune går over til digital opplæring.

Oppdatert informasjon 12.3.2020:

- Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.

Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og det understrekes at de ansatte ikke permitteres. De skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor.

Grepet innebærer også at arrangementer på skolen etter arbeidstid avlyses.  

- Vi jobber nå intenst med å hjelpe skolene i å legge til rette for digital opplæring, slik at vi skal kunne gi en forsvarlig opplæring i denne perioden. Alle våre skoler har systemer som ivaretar en forsvarlig opplæring over lengre perioden også digitalt, sier Ingebrigtsen.

- Vi er i en situasjon der elever, ansatte og foresatte er bekymret for utviklingen av koronasituasjonen. Vårt mål er å begrense og bremse smittespredningen. Dette er nå jobb nummer en for oss alle, understreker Ingebrigtsen.

 

 

Informasjon 11.3.2020 fra Viken fylkeskommune:

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer. 
Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Fylkeskommunen innfører nå tiltak etter «føre var»-prinsippet og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten. Derfor er det nå besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med 10.03.

Stopp for skoleturer til utlandet

Det innføres nå reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. Det betyr blant annet at planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer.

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land - som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende - som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.Innstramming av arrangementer

Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere,  eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer - dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

Vi på Drammen videregående skole følger disse påleggene og avlyser arrangementer og reiser. De det gjelder vil få informasjon om dette.

 

Informasjon 10.3.2020

Forebygging av smitte

Det er viktig at skolen alltid skal oppleves som et trygt sted å være. Vi er derfor opptatt av å understreke at det viktigste hver og en av oss kan gjøre for å forebygge smitte er:

  • God og hyppig håndvask. Det beste er vanlig såpe og varmt vann. Desinfeksjonsmidler brukes når såpe ikke er lett tilgjengelig. Ikke minst er dette viktig knyttet til måltider. Antibac er derfor tilgjengelig flere steder på skolen.
  • Hoste og nyse i rent papir eller albuekroken. Vask uansett hendene etterpå.
  • Begrense klemming og håndhilsing.
  • Skolen har også iverksatt ekstra rengjøringsrutiner i forbindelse med koronaviruset, med særlig vekt på berøringsflater.

Forsterkede tiltak for å hindre smittespredning

Skolen følger her rådene fra helsemyndighetene.  Etter gjeldende råd skal elever og ansatte som har vært i land som helsemyndighetene mener har vedvarende spredning, være hjemme i 14 dager etter hjemkomst.

Dette omfatter:

  • Ikke gå på jobb eller skole
  • Unngå reiser
  • Ikke ta offentlig transport
  • Unngå andre steder der man lett kommer nær andre
  • Unngå nær kontakt med andre

Følg med på oversikter over hvilke land det gjelder:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Elever som er i denne situasjonen, skal så snart som mulig melde fra til sin kontaktlærer og søke råd hos kontaktlæreren hvis hun er i tvil.  

Opplæring for elever i hjemmekarantene

Elever som er i karantene hjemme og er symptomfrie skal ha opplæring. Det regnes som organisert studiearbeid, jf  § 3-47 i opplæringsloven. Skolen må gjennomføre opplæringen slik de lokale forholdene tilsier, men når det er smittefare er opplæring via digitale plattformer det beste alternativet. Opplæring i hjemmet er heller ikke fravær, så fraværsreglene kommer ikke til anvendelse i karantenesammenheng. Hvis eleven er blitt syk, følges vanlige rutiner ved sykdom.

Dokumentasjon ved fravær

I Viken fylkeskommune går vi inn for en løsning med organisert studiearbeid/opplæringsaktivitet digitalt for friske elever som sitter i karantene. Her kreves det ikke dokumentasjon. Det forutsetter avtale med kontaktlærer.

Fraværsbestemmelse kommer til anvendelse for elever som er syke av viruset og ikke kan nyttiggjøre seg organisert studiearbeid/opplæringsaktivitet digitalt. Vi minner om at det midlertidige unntaket for dokumentasjon fra lege. 

Egenmeldingskjema finner dere her: http://www.drammen.vgs.no/Elever-og-foresatte/

Midlertidig stenging av skolen

Det er helsemyndighetene i kommunen som kan beslutte om en skole bør stenge midlertidig som følge av koronaviruset. Hvis en skole blir stengt, har elevene rett til å få opplæring.

Ved mistanke om at du er smittet av koronaviruset

Kontakt fastlegen din på telefon innenfor legekontorets ordinære åpningstider. Legevakten i Drammen har opprettet et eget telefonnummer for henvendelser om koronaviruset. Dette nummeret er 32 25 41 78.

Ved bekreftet smitte

Dersom det er elever som skulle få bekreftet at de er smittet med koronaviruset, må de snarest melde fra til skolen på postmottaket dramme...@bfk.no merk e-posten «Bekreftet smitte»

Ta kontakt med skolens resepsjon 32 26 28 00 eller via e-post dramme...@bfk.no  eventuelt rektor Kristine Novak 922 84 208 hvis dere har spørsmål.

 

Informasjon fra 7.3.2020

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Og Drammen videregående skole ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Drammen videregående skole følger med dette opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, mye av hensyn til sårbare grupper.

Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

 Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

 Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no .

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skolen snarest mulig.

 Friske elever eller ansatte i karantene

Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.

 Friske ansatte uten symptomer på smitte oppfordres til å opprettholde så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre i Office 365.

 Hold deg oppdatert:

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

 Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

 For mer informasjon ta kontakt med skolens resepsjon tlf 32 26 28 00  eller rektor Kristine Novak mobil 922 84 208.

 

Informasjon 4.3.2020

Drammen videregående skole følger nå situasjonen med koronaviruset nøye. Det er nasjonale helsemyndigheters anbefalinger som hele tiden vil være førende for tiltakene som vurderes ved skolen og i Viken fylkeskommune for øvrig.

Vi har løpende dialog med fylkesadministrasjonen for oppdatert informasjon, råd og vurdering av eventuelle tiltak. I tillegg etableres kontakt med helseavdelingen i kommunen.

Følg oppdatert informasjon på viken.no

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Kunnskapsdepartementet har i dag besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

For mer informasjon se - https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Tiltak for å forhindre smitte

Ved skolen forsterker vi nå også fokus på vaner for å forebygge smitte. Vi oppfordrer elever, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse både i skolehverdagen og ellers.  

Norske myndigheter oppfordrer for øvrig alle innbyggere til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen. Disse finner dere her:

Folkehelseinstituttets anbefalinger

UD’s reiseråd


Publisert 28. februar 2020, oppdatert 12. mars 2020.