Drammens museum

Drammens museum er skolens nærmeste nabo og gode samarbeidspartner. Vi har nytt godt av museumspedagogenesopplegg for flere faggrupper gjennom årene. I 2009 ble det laget en ny, oppdatert samarbeidsavtale med museet.
Drammens museums hjemmeside


PARTNERAVTALE
mellom
Drammen videregående skole og Drammens Museum

1. Avtalepartnere

Avtalen er inngått mellom Drammen videregående skole, representert ved rektor, og

Drammens Museum, representert ved………………………………………….*

2. Formålet med avtalen er å:
• bidra til at elevene ved skolen blir kjent med Drammens Museum som en sentral og interessant kulturinstitusjon i lokalmiljøet
• bidra til at elevene med programområdet formgivingsfag og andre sentrale kulturfag (samfunnsfag, geografi, historie, kultur og kommunikasjon, historie og filosofi) fatter interesse for de områdene av Drammens Museums virksomhet som korresponderer med elevenes fagfelt
• øke samarbeidet mellom skole og lokal kultur
• bidra til at skolen høyner kvaliteten på sitt undervisningstilbud generelt og på programområdet formgiving og andre kulturfag spesielt
• gi adgang til leie av lokaler ved behov i den grad kapasitet og anledning tillater
• benytte partners tilsatte som forelesere på egen arena
• bidra til gjensidig positiv oppmerksomhet og markedsføring

3. Organisatoriske rammer for samarbeidet
• Det avholdes årlig møte mellom skolen og Drammens Museum for å utveksle erfaringer og drøfte felles utfordringer. Møtet avholdes i 1. kvartal i kalenderåret. Skolen er ansvarlig for å kalle inn til møtet.
• Det åpnes for deltakelse i partners faglige fora der dette er naturlig.
• Elevene kan involveres i museets virksomhet (observasjon, deltakelse i formidlingssituasjonen) i forbindelse med den kulturelle skolesekken.
• Det legges til rette for museet adgang til å orientere/informere lærere.
• Samarbeidet mellom partene begrenses ikke til de momenter som ligger i avtalen.
• Elever og lærere forplikter seg til å følge muséets anvisninger og kjøreregler som til enhver tid gjelder.

4. Partenes ansvar og forpliktelser
• Partene har et gjensidig informasjonsansvar for endringer og utvikling som kan ha betydning for gjennomføring av avtalen.
• Begge parter tilrettelegger administrativt og organisatorisk med sikte på gjennomføring av avtalen.

5. Varighet
Avtalen gjelder fra godkjenningstidspunktet og t.o.m skoleåret 2011/2012. Avtalen revideres med sikte på videreføring utover avtaleperioden. Avtalen kan sies opp med tre måneders gjensidig oppsigelsestid.


………………………………. …………………………………..
x Rektor
Drammens Museum Drammen videregående skole
Dato: Dato:


Publisert 12. november 2012, oppdatert 6. februar 2020.