Forberedende kurs for minoritetsspråklige

Dette er et 1-årig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Målet med opplæringa er å forberede elevene til ordinær Vg1, styrke norskkunnskapene og forbedre mulighetene deres for å fullføre videregående opplæring.

Drammen vgs er en skole med stort mangfold, og elevene på forberedende kurs deltar aktivt i skolehverdagen. Vi legger stor vekt på å skape et godt læringsmiljø. Norskopplæringa har en sentral plass i alle fag, men dette er ikke et utvidet norskkurs. Skoleåret har 842 årstimer fordelt på seks forskjellige fag. På forberedende kurs blir det ikke gitt årstimer formell vurdering i form av tallkarakterer, men elevene får fortløpende vurdering gjennom skoleåret. 

Det blir undervist i følgende fag:

 • Norsk 
 • Engelsk 
 • Matematikk 
 • Samfunnsfag 
 • Geografi 
 • Kroppsøving

Det er viktig å være oppmerksom på at:

 • forberedende kurs gir grunnlag for å søke alle utdanningsprogram på Vg1 
 • skoleåret regnes som et år 0, og eleven bruker derfor ikke av retten sin til videregående opplæring
 • eleven må ha deltatt i alle fag for å få godkjent forberedende kurs 
 • fullført skoleår gir 5 ekstra poeng ved søknad til Vg1 i forlengelsen av forberedende kurs
 • målgruppen er primært elever som har kommet til Norge i ungdomsskolealder, har kort botid i Norge og for dårlige norskkunnskaper til å kunne søke ordinær Vg1. Se for øvrig kravene i opplæringsloven for inntak til vgo for minoritetsspråklig ungdom (jfr § 6-10)
 • søknadsfrist til forberedende kurs er 1. februar.  Elevene søker på eget skjema (B3), og tas inn på grunnlag av individuell vurdering

Publisert 22. januar 2014, oppdatert 8. januar 2019.