Nettskolen Buskerud

Nettskolen Buskerud tilbyr nettbasert opplæring i enkeltfag til elever med tilknytning til videregående skoler i Buskerud fylkeskommune. Nettskolen koordineres fra Drammen videregående skole. Elevens skole søker om plass i nettfaget på vegne av eleven.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fagtilbud skoleåret 2017 - 2018

 • Fremmedspråk: fransk, spansk og tysk nivå III
 • Studiekompetanse for voksne: engelsk og historie,
  matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag
 • Forsering i engelsk Vg1 for ungdomsskoleelever
 • Fellesfag for elever som trenger en fleksibel opplæringssituasjon:
  - engelsk Vg1
  - matematikk 1P, 1P-Y og 2P
  - norsk Vg2 og Vg3
  - samfunnsfag
  - historie Vg2 og Vg3
  - naturfag SF og YF
 • Programfag:
  - matematikk R1 

 

Bakgrunn

Nettskolen Buskerud tilbyr nettbasert og fleksibel opplæring til ungdom og voksne i videregående opplæring. Fra skoleåret 2016 – 2017 er Nettskolen Buskerud i drift etter en 4-årig prosjektperiode. Nettskolen blir samtidig koordinator for nettbasert forsering i engelsk for ungdomsskoleelever. Nettskolen ledes fra Drammen videregående skole. 


Fagtilbudet 2017 - 2018

 • De etablerte fagene i fremmedspråk III, dvs. i fransk, tysk og spansk, videreføres.
 • Studiekompetansefagene for voksne, dvs. engelsk, historie, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag, fortsetter med to inntak i året.
 • Ungdomsskoleelever i noen deler av fylket får tilbud om nettbasert forsering i engelskfaget.
 • Forsering i matematikk 1T tilbys via Den virtuelle matematikkskolen.
 • Det opprettes også tilbud i fellesfag for elever som trenger en fleksibel opplæringssituasjon, vi tilbyr:
  -  engelsk Vg1 
  -  matematikk 1P-Y, 1P og 2P 
  -  norsk Vg2 og Vg3
  -  samfunnsfag
  -  historie Vg2 og Vg3
  -  naturfag SF og YF

Se retningslinjer for tilbud om nettbasert opplæring i Buskerud skoleåret 2017-2018


Hvordan skjer opplæringen?

Alle elever i Nettskolen Buskerud er deltakere i et fagrom på læringsplattformen itslearning. Her legger læreren jevnlig ut leksjoner med læringssti, læringsressurser og oppgaver. I tillegg har læreren faste videomøter med grupper av elever eller enkeltelever. I fremmedspråk er det også en ukes ekskursjon til målspråklandet. Den virtuelle matematikkskolen har en annen organisering og digital plattform. 


Tett på eleven

Evalueringen etter de fire prosjektårene viser at elevene er godt fornøyd med tilbudet. De voksne framhever fordelen ved at de kan ha videomøter med lærer hjemmefra på tidspunkt som passer deres livssituasjon. Elevene synes de får variert opplæring og tett oppfølging. De fleste vil anbefale nettundervisning til andre. 


Vil du bli nettelev?
 

Alle elever i nettskolen må være tatt inn som elev ved en av våre videregående skoler, enten som heltids- eller deltidselev. Skolene melder på interesserte elever til aktuelle fag til nettskole...@bfk.no, og inntak skjer fra 1. mars og så lenge det er ledige plasser fram til 1. september. Voksenopplæring har to inntak, ett i august og ett i januar.

Er du interessert i å ta fag via nettskolen, kontakt skolen din eller ditt voksenopplæringssenter (OPUS), og de vil informere deg om muligheter og framgangsmåte dette skoleåret. 

Ungdomsskoleelever som er interessert i å forsere i fagene matematikk 1T eller engelsk, kontakter også sin skole. Ungdomsskolene melder på elever i engelsk forsering til nettskole...@bfk.no innen 1. mai 2016. I matematikk meldes elevene på til Den virtuelle matematikkskolen ved Senter for IKT i opplæringen. 

Se info om nettbasert forsering her

 

Forankring

Nettskolen Buskerud er forankret i politisk sak 15/12 i Hovedutvalget for utdanning. Prosjektet evalueres av lærere og elever årlig, og i prosjektperioden har det blitt rapportert til hovedutvalget hvert år. Se siste HUU-sak 2/2016.pdf 

Se styringsdokumenter her 


Avtaler og felles standard

Buskerud fylkeskommune har i prosjektperioden hatt årlige drøftinger med lærerorganisasjonene og gjort avtaler om rettigheter til digitale læringsressurser, arbeidsvilkår for nettlærere og felles standard med forventninger til både nettlærer og nettelev.

Se gjeldende avtale for skoleåret 2016 – 2017 og andre styringsdokumenter her.


Publisert 1. september 2014, oppdatert 9. august 2017.