Nettskolen Buskerud

Nettskolen Buskerud tilbyr nettbasert opplæring i enkeltfag til elever med tilknytning til videregående skoler i Buskerud fylkeskommune. Nettskolen koordineres fra Drammen videregående skole. Elevens skole søker om plass i nettfaget på vegne av eleven.

Nettbaserte fagtilbud skoleåret 2020 - 2021

 • Programfag:
  - fremmedspråk: fransk, spansk og tysk nivå III
  - matematikk R1 

  Skolene melder på sine elever til nettskole...@bfk.no. Frist 1. mars


FORUSETNINGER 

 • Eleven/deltakeren må være tatt inn til tilbud ved en av fylkeskommunens
  videregående skoler/Opus. 
  Det gis opplæring i fag i utdanningsprogrammet man er kommet inn på.     
Eleven/deltakeren skal:   

a) Kunne arbeide selvstendig og strukturert i fagene   
b) Delta på et antall avtalte videomøter med lærer og medelever og være
fleksibel når det gjelder tidspunkt        
c) Ha grunnleggende IKT-kompetanse og gode norskkunnskaper ved inntak   
d) Sørge for tilstrekkelig nett-kapasitet under nettmøter  
 

 • Forsering i engelsk Vg1 for ungdomsskoleelever  
  Det tilbys ikke forsering i engelsk for ungdomsskoleelever skoleåret 2020-21.
 • Studiekompetanse for voksne: 
  - engelsk
  - historie
  - matematikk
  - naturfag
  - norsk
  - samfunnsfag

  OPUS har inntak to ganger i året, 1. inntaket har frist 1. mars. Interesserte søkere bes ta kontakt med sin lokale OPUS-skole.

Forsering i matematikk 1Y tilbys via den Den virtuelle matematikkskolen.

Bakgrunn

Nettskolen Buskerud tilbyr nettbasert og fleksibel opplæring til ungdom og voksne i videregående opplæring. Fra skoleåret 2016 – 2017 er Nettskolen Buskerud i drift etter en 4-årig prosjektperiode. Nettskolen ledes fra Drammen videregående skole.  


Hvordan skjer opplæringen?

Undervisningen starter normalt med en oppstartsamling. Alle elever i Nettskolen Buskerud er deltakere i et fagrom på en læringsplattform (LMS), It’s Learning eller Canvas. Her legger læreren jevnlig ut leksjoner med læringssti, læringsressurser og oppgaver. I tillegg har læreren faste videomøter med grupper av elever eller enkeltelever i virtuelle klasserom. I fremmedspråk er det også en ukes ekskursjon til målspråklandet.  


Tett på eleven

Evalueringen etter de fire prosjektårene viser at elevene er godt fornøyd med tilbudet. De voksne framhever fordelen ved at de kan ha videomøter med lærer hjemmefra på tidspunkt som passer deres livssituasjon. Elevene synes de får variert opplæring og tett oppfølging. De fleste vil anbefale nettundervisning til andre. 


Vil du bli nettelev?
 

Er du interessert i å ta fag via nettskolen, kontakt skolen din eller ditt voksenopplæringssenter (OPUS), og de vil informere deg om muligheter og framgangsmåte for å få nettbasert opplæring skoleåret 2020-2021. 

Ungdomsskoleelever som er interessert i å forsere i fagene matematikk 1T kontakter også sin skole.  I matematikk meldes elevene på via Digilær.no 

Forankring

Nettskolen Buskerud er forankret i politisk sak 15/12 i Hovedutvalget for utdanning. Prosjektet evalueres av lærere og elever årlig, og i prosjektperioden har det blitt rapportert til hovedutvalget hvert år. Se siste HUU-sak 2/2016.pdf 

Se styringsdokumenter her 


Avtaler og felles standard

Buskerud fylkeskommune har i prosjektperioden hatt årlige drøftinger med lærerorganisasjonene og gjort avtaler om rettigheter til digitale læringsressurser, arbeidsvilkår for nettlærere og felles standard med forventninger til både nettlærer og nettelev.

Se gjeldende avtale for skoleåret 2018 – 2019 og andre styringsdokumenter her.


Publisert 1. september 2014, oppdatert 7. februar 2020.