Nettskolen Buskerud

Nettskolen Buskerud tilbyr nettbasert opplæring i enkeltfag til elever med tilknytning til videregående skoler i Buskerud fylkeskommune. Nettskolen koordineres fra Drammen videregående skole. Elevens skole søker om plass i nettfaget på vegne av eleven.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Nettbaserte fagtilbud skoleåret 2018 - 2019

 • Programfag:
  - fremmedspråk: fransk, spansk og tysk nivå III
  - matematikk R1 

  Skolene melder på sine elever til nettskole...@bfk.no. Frist 1. mars


 • Fellesfag for elever som trenger en fleksibel opplæringssituasjon:
  - engelsk Vg1
  - matematikk 1P, 1P-Y og 2P, 2P-Y 
  - norsk Vg2 og Vg3
  - historie Vg2 og Vg3
  - naturfag SF og YF

  Skolene bruker dette søknadsskjemaet for å søke plass for sine elever. Inntak skjer fra 1. mars og så lenge det er ledige plasser fram til 1. september.
  Se retningslinjer for tilbud om nettbasert opplæring i Buskerud skoleåret 2017-2018


 • Forsering i engelsk Vg1 for ungdomsskoleelever i noen deler av fylket (Eget tilbud for ungdomsskoleelever i Drammen). Skolene bruker tilsendt søknadsskjema for å melde inn sine elever. Frist: 1. mai. Se informasjon om nettbasert forsering.
 • Studiekompetanse for voksne: 
  - engelsk
  - historie
  - matematikk
  - naturfag
  - norsk
  - samfunnsfag

  OPUS har inntak to ganger i året, 1. inntaket har frist 1. mars. Interesserte søkere bes ta kontakt med sin lokale OPUS-skole.

Forsering i matematikk 1Y tilbys via den Den virtuelle matematikkskolen.

Bakgrunn

Nettskolen Buskerud tilbyr nettbasert og fleksibel opplæring til ungdom og voksne i videregående opplæring. Fra skoleåret 2016 – 2017 er Nettskolen Buskerud i drift etter en 4-årig prosjektperiode. Nettskolen blir samtidig koordinator for nettbasert forsering i engelsk for ungdomsskoleelever. Nettskolen ledes fra Drammen videregående skole. 


Hvordan skjer opplæringen?

Undervisningen starter normalt med en oppstartsamling. Alle elever i Nettskolen Buskerud er deltakere i et fagrom på læringsplattformen Its learning. Her legger læreren jevnlig ut leksjoner med læringssti, læringsressurser og oppgaver. I tillegg har læreren faste videomøter med grupper av elever eller enkeltelever i virtuelle klasserom. I fremmedspråk er det også en ukes ekskursjon til målspråklandet. 


Tett på eleven

Evalueringen etter de fire prosjektårene viser at elevene er godt fornøyd med tilbudet. De voksne framhever fordelen ved at de kan ha videomøter med lærer hjemmefra på tidspunkt som passer deres livssituasjon. Elevene synes de får variert opplæring og tett oppfølging. De fleste vil anbefale nettundervisning til andre. 


Vil du bli nettelev?
 

Er du interessert i å ta fag via nettskolen, kontakt skolen din eller ditt voksenopplæringssenter (OPUS), og de vil informere deg om muligheter og framgangsmåte for å få nettbasert opplæring skoleåret 2018-2019. 

Ungdomsskoleelever som er interessert i å forsere i fagene matematikk 1T eller engelsk, kontakter også sin skole. Ungdomsskolene melder på elever i engelsk forsering til nettskole...@bfk.no innen 1. mai 2018. I matematikk meldes elevene på til Den virtuelle matematikkskolen ved Senter for IKT i opplæringen. Frist: 20. juni 2018.

Forankring

Nettskolen Buskerud er forankret i politisk sak 15/12 i Hovedutvalget for utdanning. Prosjektet evalueres av lærere og elever årlig, og i prosjektperioden har det blitt rapportert til hovedutvalget hvert år. Se siste HUU-sak 2/2016.pdf 

Se styringsdokumenter her 


Avtaler og felles standard

Buskerud fylkeskommune har i prosjektperioden hatt årlige drøftinger med lærerorganisasjonene og gjort avtaler om rettigheter til digitale læringsressurser, arbeidsvilkår for nettlærere og felles standard med forventninger til både nettlærer og nettelev.

Se gjeldende avtale for skoleåret 2016 – 2017 og andre styringsdokumenter her.


Publisert 1. september 2014, oppdatert 29. januar 2019.