Kunst, design og arkitektur

Studieforberedende utdanningsprogram

Er et studieforberedende utdanningsprogram hvor du i tillegg til de studiespesialiserende fagene får programfag innen design, arkitektur og kunst. 
Studiet gir generell studiekompetanse slik at du kan komme inn på de fleste høgskoler og universitet. I tillegg til programfagene kan du i 2. år og 3. år velge valgfrie programfag fra de andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Du kan da velge mellom de valgfrie programfagene som skolen tilbyr ditt trinn. Utdanningen åpner opp for videre studier innen design, arkitektur og kunst.

Les hva våre elever sier om linjen her

Kunst, design og arkitektur er for deg som ønsker:

 • Studiekompetanse
 • Studere videre på høgskole eller universitet
 • Kunnskap om kunst, design – og arkitekturhistorie
 • Lære om arbeidsmetoder og analyser i kreative fag
 • Å designe gjenstander til inne- og uterom
 • Kjennskap til designprosesser og problemløsning
 • Å lære konstruksjon og modellbygging
 • Å utvikle ferdigheter innen tegning/maling
 • Tilegne seg kunnskap innen form- og fargeteori


Dette er Kunst, design og arkitektur:

 • En kreativ vei til studiekompetanse
 • Med fordypningsfagene Kunst, design og arkitektur
 • En skoledag hvor du arbeider praktisk i flotte verksteder innen mange teknikker og materialer.
 • Jobbe med oppdrag fra lokale oppdragsgivere


På Kunst, design og arkitektur vil du:

 • Lære å arbeide utforskende og analytisk innen design, arkitektur og kunst.
 • Få  kunnskap om design, arkitektur og kunst i Norge og Europa
 • Kombinere teoretiske fag med kreativt skapende arbeid.
 • Samarbeide med medelever og oppdragsgivere i spennende prosjekter
 • Jobbe med oppgaver som har høy virkelighetsrelevans

 

Du vil oppleve:

 • Å kombinere teori med praktisk arbeid
 • Å utvikle kreative produkter innen design, arkitektur og kunst
 • Å få tekniske ferdigheter bl.a. innen tegning, design, maling, foto og billedbehandling

 

Fag- og timefordeling:

Kunst, design og arkitektur

VG1 VG2 VG3
Religion     3
Norsk 4 4 6

Matematikk P eller T

5 3  
Naturfag 5    
Engelsk 5    
2. fremmedspråk (tysk, fransk, spansk) 4 4
Samfunnsfag
3  
Geografi
2  
Historie   2 4
Kroppsøving 2 2 2
Studiefag tilsammen 25 20 15
Programfag (de i parentes er valgfrie) 10 10 + ( 5 ) 10 ( 5 ) + ( 5 )
Samlet 35 35 35


 

Tallene i parentes under programfag er de timene hvor elevene kan velge fag fra eget og andre studieforberedende utdanningsprogram. 

Design, Arkitektur:

Utforske og planlegge
Hovedområdet utforske og planlegge omfatter innhenting av informasjon, kartlegging av brukerbehov og planlegging av design- og arkitekturprosjekter. Å avdekke og forstå ulike samfunnsrelaterte problemstillinger og ta begrunnede valg, kommunisere og konkretisere ulike utfordringer inngår. Utforsking av materialenes egenskaper og muligheter i design- og arkitekturprosjekter er en viktig del av hovedområdet. Kunnskap om og bruk av digitale verktøy knyttet til det praktiske arbeidet står også sentralt. 

Design, produksjon og presentasjon 
Hovedområdet design, produksjon, og presentasjon omfatter å kunne gjennomføre en designprosess og en planprosess, alene eller i samarbeid med andre. Hovedområdet innebærer arbeid med skisser, produksjon av prototyper og modeller både to- og tredimensjonalt. Håndverksmessig kvalitet og utførelse i prototyper og modeller vektlegges i det praktiske arbeidet. Å arbeid med større og mindre prosjekter som skal ferdigstilles slik at de kan kommuniseres og forstås av andre er en vesentlig del i hovedområdet. Bruk av begreper og analysere form, funksjon, ergonomi, målgruppe og brukertilpasning inngår. Hovedområdet omfatter også bruk av digitale verktøy for å presentere ideer for en kunde eller oppdragsgiver både visuelt og verbalt. 

Design- og arkitekturhistorie 
Hovedområdet design og arkitekturhistorie omfatter hvordan samfunnet har preget utviklingen av gjenstandskulturen og våre fysiske omgivelser. Hvordan dette kommer til uttrykk i ulike epoker, nasjonalt og internasjonalt, står sentralt i hovedområdet. Opplæringen i design- og arkitekturhistorie er kronologisk innrettet. Produkter, gjenstander og bygninger studeres i forhold til identitet og kontekst. I hovedområdet vektlegges det blant annet å beskrive, analysere og vurdere form, uttrykk, funksjon, materialbruk, signalverdi. Studier av design og arkitektur kan være utgangspunkt for eget skapende arbeid.

 

Kunst og visuelle virkemidler:

Visuelle virkemidler
Hovedområdet visuelle virkemidler omfatter arbeid med grunnleggende visuelle virkemidler; for eksempel linje, flate, form, perspektiv, proporsjoner, komposisjon, overflate, tekstur og farge. Å beherske redskaper og teknikker, drøfte estetiske, kontekstuelle og innholdsmessige sider ved egne og andres form- og billeduttrykk inngår også i hovedområdet. Farge- og lys som romskapende virkemidler er en del av innholdet i hovedområdet. Tegning og digitale visualiseringsverktøy, praktiske studier av natur, mennesker og gjenstander, samt eksperimentering og refleksjon står sentralt.

Materialer, Uttrykk, teknikker
Hovedområdet materialer, uttrykk og teknikker omfatter arbeid med tegning, maling, skulptur og installasjon. I hovedområdet inngår eksperimentering med ulike uttrykksformer knyttet til farger, mønster, ornament og skrift i to- og tredimensjonalt arbeid. Hovedområdet inneholder analyse og tolkning av kunstnerisk arbeid, samt formidling av budskap og meningsinnhold. Utvikling av eget kunstnerisk uttrykk gjennom valg av ulike teknikker og materialer, samt forståelse av kontekstens betydning står sentralt. Planlegging og formidling av egne kunstneriske arbeidsprosesser og dokumentasjon ved hjelp av foto, video og digitale verktøy inngår i hovedområdet.

Kunst og Kulturhistorie
Hovedområdet kunst og kulturhistorie handler om kunst og kultur i ulike epoker, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studier av hvordan tanker, verdier og ideer hos mennesker til ulike tider har kommet til uttrykk, står sentralt. Hovedområdet rommer sentral kunst og kulturhistorie frem til 1600 tallet, deretter sentrale retninger og verk innen kunsthistorien fra 1600 til 1900 tallet. Til slutt tar faget for seg kunst og kulturhistorie på 1900 tallet og i samtiden. Faget kunst og kulturhistorie er utgangspunkt for eget skapende arbeid. Faget skal fremme den enkeltes evne til å reflektere over omverdenen ut fra ulike perspektiv, og gi forståelse for hvordan kunst og ulike visuelle uttrykk påvirker oss, skapes, analyseres og tolkes.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 8. januar 2019.