Design og arkitektur


Utforske og planlegge
Hovedområdet utforske og planlegge omfatter innhenting av informasjon, kartlegging av brukerbehov og planlegging av design- og arkitekturprosjekter. Å avdekke og forstå ulike samfunnsrelaterte problemstillinger og ta begrunnede valg, kommunisere og konkretisere ulike utfordringer inngår. Utforsking av materialenes egenskaper og muligheter i design- og arkitekturprosjekter er en viktig del av hovedområdet. Kunnskap om og bruk av digitale verktøy knyttet til det praktiske arbeidet står også sentralt.  

Design, produksjon og presentasjon 
Hovedområdet design, produksjon, og presentasjon omfatter å kunne gjennomføre en designprosess og en planprosess, alene eller i samarbeid med andre. Hovedområdet innebærer arbeid med skisser, produksjon av prototyper og modeller både to- og tredimensjonalt. Håndverksmessig kvalitet og utførelse i prototyper og modeller vektlegges i det praktiske arbeidet. Å arbeid med større og mindre prosjekter som skal ferdigstilles slik at de kan kommuniseres og forstås av andre er en vesentlig del i hovedområdet. Bruk av begreper og analysere form, funksjon, ergonomi, målgruppe og bruker¬tilpasning inngår. Hovedområdet omfatter også bruk av digitale verktøy for å presentere ideer for en kunde eller oppdragsgiver både visuelt og verbalt. 

Design- og arkitekturhistorie 
Hovedområdet design og arkitekturhistorie omfatter hvordan samfunnet har preget utviklingen av gjenstandskulturen og våre fysiske omgivelser. Hvordan dette kommer til uttrykk i ulike epoker, nasjonalt og internasjonalt, står sentralt i hovedområdet. Opplæringen i design- og arkitekturhistorie er kronologisk innrettet. Produkter, gjenstander og bygninger studeres i forhold til identitet og kontekst. I hovedområdet vektlegges det blant annet å beskrive, analysere og vurdere form, uttrykk, funksjon, materialbruk, signalverdi. Studier av design og arkitektur kan være utgangspunkt for eget skapende arbeid.


Publisert 9. august 2013, oppdatert 18. januar 2017.